Договор публичной оферты

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

У цій оферті наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

 1. Договір – означає даний Договір і будь – які інші документи, на які посилається даний Договір, а також ті, які являються його додатками.
 2. Користувач – дієздатна фізична особа, що уклала з Компанією договір на умовах, що містяться в цьому Договорі та має намір придбати Послуги та/або Товари за допомогою Компанії.

Компанія – ФОП Гамієва О.Є. (місцезнаходження: 02160, м.Київ, вулиця Регенераторна, будинок 4, квартира 12-161), юридична особа, що зобов’язується вчинити від імені Експерта певні юридичні дії, направлені на залучення Користувача та має право розміщувати інформацію, в тому числі, але не виключно, рекламні матеріали, інформацію про Експерта тощо.

 1. Оферта – публічна пропозиція Компанії, адресована будь-якій фізичній особі, укласти з ним договір про надання послуг (далі – «договір») на існуючих умовах, що містяться в пропозиції.
 2. Акцепт – повне і беззастережне прийняття Користувачем умов оферти.
 3. Сайт –сукупність програмних і апаратних засобів, що є результатом комп’ютерного програмування у вигляді онлайн сервісу Vitaguru, який розміщено в мережі Інтернет за посиланням Vitaguru.co і знаходиться в користуванні Компанії.
 4. Експерт – фізична особа, фізична особа-підприємець, що має право надавати Експертні послуг (відповідає умовам що зазвичай ставляться до надання аналогічних послуг, зокрема, освіта тощо), що уклав відповідний договір про співробітництво із Компанією та належним чином зареєстрований на Сайті.
 5. Експертні послуги – професійні інформаційно-консультаційні послуги та інші послуги з дієтології, медицини, спорту, краси тощо, що надаються Експертом за замовленням Користувача на сайті. Експертні послуги не є послугами медичного характеру;
 6. Замовлення – належним чином сформована та розміщена на Сайті Заявка Користувача на покупку Товарів та/або Послуг.
 7. Товар – продукція, призначена для вільного продажу, що розміщена за посиланням https://vitaguru.co/products/
 8. Кабінет – сторінка зареєстрованого Користувача на Сайті, за допомогою якої зареєстрований Користувач здійснює управління своїми даними (Профілем), отримує Послуги та Товари, інформацію про доступні Послуги, історію замовлень, стан замовлення, що додатково містить інформацію про: стать, ім’я, адресу електронної пошти, номер телефону та дату народження. Профіль захищається паролем, що встановлюється Користувачем самостійно.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 • Цей документ є відкритою пропозицією (Офертою) ФОП Гамієва О.Є. щодо укладення змішаного Договору, що містить положення договору про надання послуг та договору купівлі-продажу.
  • Умови, викладені у цій Оферті можуть бути використані необмеженим колом осіб, що відповідають вимогам до Користувача.
  • Відповідно до ст. 638 Цивільного кодексу України, в разі прийняття викладених в Оферті умов, зокрема, оплати Послуг та/або Товарів та підтвердження Замовлення, фізична особа, яка провадить акцепт цієї Оферти, стає Користувачем (акцепт Оферти рівнозначний укладенню Договору на умовах, викладених в Оферті).
  • Відповідно до статті 641 Цивільного Кодексу України даний документ, розміщений в мережі Інтернет за адресою https://vitaguru.co/products/, є публічною офертою, і в разі вчинення фізичною особою дій, які свідчать про її акцепт, є обов’язковим до виконання для Компанії і цієї фізичної особи.
  • Договірні відносини оформлюються у вигляді Договору оферти. Обрання на Сайті Послуги та/або Товару та замовлення її шляхом натискання кнопки «Швидке замовлення» та/або «Додати в кошик» вказує на те, Користувач погоджується з умовами цього Договору, які зазначені нижче.
  • Даний Договір розпочинає свою дію з моменту отримання Користувачем підтвердження Замовлення від Компанії, у вигляді листа із зазначенням найменування, ціни, кількості, суми та інших необхідних відомостей щодо Послуги та/або Товару.
  • Місцем укладання цього Договору Сторони визнають місцезнаходження Компанії.
  • Крім тексту цього Договору, Сторони зобов’язуються дотримуватись Політики конфіденційності, Положення про оброку та захист персональних даних Компанії, що є невід’ємними частинами цього Договору.
  • Сукупність програм, даних, торгових марок, об’єктів інтелектуальної власності в тому числі об’єктів авторського права, і інших об’єктів, що використовуються на Сайті, є інтелектуальною власністю його законних правовласників і охороняється законодавством про інтелектуальну власність України, а також відповідними міжнародними правовими договорами і конвенціями. Будь-яке використання елементів, символіки, текстів, графічних зображень, програм та інших об’єктів, крім дозволеного в цьому Договорі, без дозволу Компанії чи іншого законного правовласника є незаконним і може послужити причиною для судового розгляду і притягнення порушників до цивільно-правової, адміністративної та кримінальної відповідальності відповідно до законодавства України.
  • Для врегулювання взаємовідносин Сторони обирають, та у випадку необхідності, застосовують законодавство України. Якщо міжнародним договором, згода на обов’язковість якого надана у встановленому порядку Верховною Радою України, встановлені інші норми, ніж ті, що встановлені українським законодавством, то Сторонами застосовується правила міжнародного договору.

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1. Компанія бере на себе зобов’язання надати Користувачу інформаційні послуги з використання Експертних послуг, а Користувач зобов’язується сплатити вартість таких Послуг, в порядку та на умовах визначених цим Договором (далі по тексту цього договору все вищеперелічене як в сукупності, так і окремо іменується «Послуги»).

3.2. Перелік Послуг, що організовуються Компанією та надаються Експертами, а також асортимент Товарів, що пропонуються для продажу, зазначений на Сайті.

3.3. Компанія також зобов’язується в порядку та на умовах, визначених цим Договором, продати у власність Користувача Товар на підставі Замовлення, створеного на Сайті, а Користувач зобов’язується сплатити вартість такого Товару, в порядку та на умовах визначених цим Договором.

4. ОСОБЛИВОСТІ, ПОРЯДОК І УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГ ТА ПРОДАЖУ ТОВАРІВ

4.1. Доступ до Послуг надається Компанією Користувачу протягом дії Договору, але в будь-якому випадку, не раніше початку однієї із наступних подій:

а) дата, наступна за датою отримання оплати на банківський рахунок Компанії вартості Послуги; та/або

б) дата, коли Користувач направив лист до Експерта за допомоги встановленої на Сайті форми «Надіслати питання».

в) отримання підтвердження Замовлення від Компанії у вигляді листа на електрону пошту Користувача, яку він вказав у Замовленні.

4.2. Компанія має право не надавати Послуги та/або не здійснювати продаж Товару у випадку несвоєчасного та/або неповного здійснення платежу, що становить ціну Послуги та/або Товару.

4.3. Протягом погодженого Сторонами строку з моменту здійснення Замовлення та повної оплати вартості Послуг обраний Експерт зобов’язується надати Експертні послуги Користувачу шляхом:

4.3.1. Надання письмової консультації на електрону адресу Користувача;

4.3.2. Надання консультації онлайн (у режимі реального часу у вигляді «питання-відповідь»);

4.3.3. Надання консультації за допомогою відео-зв’язку (Skype або сервісний додаток Сайту)

4.4. Експерт має право відсторонити Користувача від Експертних послуг і має право відмовитися в односторонньому порядку від виконання цього договору у випадках:

4.4.1. виявлення факту алкогольного, наркотичного або токсичного сп’яніння Користувача під час надання Експертних послуг;

4.4.2. виявлення факту поганого самопочуття або особливостей організму Користувача, що перешкоджають наданню Експертних послуг.

5. ОБОВ’ЯЗКИ ТА ПРАВА СТОРІН

5.1. Компанія зобов’язується:

 • Надавати Користувачу послуги та виконувати Замовлення Користувача відповідно до цього договору.
 • Передати Користувачу Товар відповідно до обраному зразку (фотографії на Сайті) та належним чином оформленому Замовленні.
 • Забезпечити надання інформаційних послуг з використання Експертних послуг Користувачу відповідно до обраної Послуги та належним чином оформленому Замовленні.
 • У випадку неможливості надання Послуг та/або продажу Товару по погодженому Замовленні, терміново повідомити про це Користувача.
 • Належним чином виконувати інші умови цього Договору.

5.2. Компанія має право:

 • В односторонньому порядку припинити надання Послуг та/або продаж Товару у випадку порушення Користувачем умов цього Договору.
 • У разі необхідності вносити зміни в порядок, час, терміни надання Експертних послуг (зокрема, змінюючи строк та дату). Про внесені зміни Компанія та/або Експерт повідомляє Користувача шляхом направлення SMS повідомлення та вказаний у Замовленні мобільний номер телефону та/або шляхом направлення повідомлення на електрону пошту Користувача, що вказана у Замовленні та/або у Профілі.
 • У випадку наявності об’єктивних причин викликаних певними обставинами, перенести дату надання Експертних послуг на інший строк.
 • Повністю або частково припинити надання Експертних послуг за цим Договором у разі виникнення обставин, наслідком яких є загроза життю і здоров’ю Користувача.

5.3. Користувач зобов’язується:

 • Самостійно обирати Експертні послуги та/або Товари, що надаються Компанією, своєчасно і в повному обсязі оплачувати Послуги та/або Товари на умовах, встановлених цим Договором.
 • Ознайомитись з інформацією про Експертні послуги та/або Товар, що пропонується на Сайті.
 • При отриманні Товару у особи, що здійсню його доставку, перевірити цілісність пакування та комплектацію Товару шляхом його візуального огляду.
 • Самостійно нести відповідальність за стан свого здоров’я, а також за можливу шкоду для здоров’я, загострення існуючих захворювань внаслідок надання Експертних послуг. Перед початком надання Експертних послуг Користувач зобов’язується проконсультуватися у відповідній організації охорони здоров’я про можливі обмеження і (або) протипоказання до Послуг та/або Товарів, що надаються/продаються Компанією. Укладанням цього Договору Користувач підтверджує, що стан його здоров’я відповідає умовам надання Експертних послуг. У разі якщо Експертна послуга надається неповнолітній особі, відповідальність за стан її здоров’я несуть її законні представники, які зобов’язані забезпечити виконання всіх вищевказаних обов’язків щодо такої неповнолітньої особи.
 • Дотримуватись встановлених Компанією вимог, правил, заборон, інших умов надання послуг.

5.4. Користувач має право:

 • Користуватися Послугами та Товарами, що надаються Компанією в кількості, вказаному у Замовленні та сплаченому у відповідності до умов цього Договору.
 • Отримувати необхідну та достовірну інформацію про Експертні послуги та Товари.
 • Самостійно змінювати пароль та інші дані у Кабінеті.
 • Отримувати інформацію про додержання законодавства з питань захисту персональних даних, направляти відповідні запити тощо.
 • Вимагати від Компанії виконання зобов’язань за цим Договором.

6. ЦІНА ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК ОПЛАТИ ПОСЛУГ.

6.1 Ціна кожного окремого Товару та/або Послуги визначається Компанією та вказується на відповідній сторінці Сайту.

6.2. Сума Договору визначається як вартість всіх Послуг та/або Товарів замовлених Користувачем.

6.3. Оплата Послуг за цим Договором здійснюється в порядку попередньої оплати відповідно до ціни Компанії, що вказана на Сайті, в безготівковій формі шляхом:

6.3.1. придбання пакету Послуг на 30 календарних днів, що може бути використаний протягом місяця з дати придбання;

6.3.2. придбання пакету Послуг з 90 календарних днів, що може бути використаний протягом двох місяців з дати придбання;

6.3.3. придбання пакету Послуг з 365 календарних днів, що може бути використаний протягом трьох місяців з дати придбання;

6.3.4. придбання разової Експертної послуги, що може бути використана протягом 7 календарних днів з дати її придбання.

6.4. Компанія не здійснює повернення (перерахунок, залік) грошових коштів за сплачені Користувачем і надані Компанією Послуги, якщо Користувачем протягом 10 (десяти) календарних днів не надана вмотивована та обґрунтована відмова від прийняття Послуги. У випадку відсутності відмови від прийняття Послуг вони визнаються Сторонами наданими Компанією належним чином.

6.5. Послуги є індивідуальними та не можуть бути передані та використані третіми особами. Компанія не несе відповідальність у разі передачі та/або використанні результатів Послуг третіми особами.

6.6. Оплата вартості Товару за цим Договором здійснюється в безготівковій формі шляхом:

6.6.1. за допомогою банківського переказу на рахунок Компанії, зокрема, за допомогою Інтернет-банкінгу;

6.6.2. використовуючи накладений платіж при отриманні Товару у відділенні авторизованої служби доставки;

6.6.3. іншим способом, не забороненим діючим законодавством за обопільною згодою Сторін.

6.7. Доставка Товарів здійснюється на умовах, що викладені на відповідній сторінці Сайту за посиланням http://shop.vitaguru.co/informatsiya/delivery/, та/або може міститись у замовленні.

6.8. Факт отримання Товару та відсутність претензій до якості Товару, що доставляється Компаніями-перевізниками, Користувач підтверджує власним підписом в товаро-транспортної накладної, декларації, або у видатковій накладній при отриманні Товару. Зі свого боку, Компанія гарантує відвантаження Товару перевізнику в кількості, зазначеній і сплаченому Користувачем, в комплектності згідно специфікації цього Товару та в належному стані і якості.

6.9. Відповідно до ст. 9 Закону України «Про захист прав споживачів», Користувач має право на обмін Товару належної якості протягом чотирнадцяти днів, не рахуючи дня покупки, якщо триваліший строк не оголошений Компанією. Користувач має право на обмін Товару з урахуванням положень законодавства про підстави і переліку Товарів, які не підлягають обміну (поверненню).

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. Компанія не несе відповідальності за шкоду, заподіяну життю та здоров’ю Користувача Експертними послугами, а також у випадках неналежного виконання ним умов цього Договору та вимог законодавства.

7.2. Користувач повністю приймає на себе відповідальність за стан свого здоров’я і погоджується з тим, що не має права вимагати від Компанії будь-якої компенсації матеріальної та/або моральної шкоди та шкоди, заподіяної його здоров’ю.

7.3. Відповідальність за шкоду, що сталась внаслідок неналежного надання (ненадання) Експертних послуг несе безпосередньо Експерт. 

7.4. У разі заподіяння Експертом шкоди Користувачу, Користувач має право вимагати від Експерта повного відшкодування такої шкоди.

7.5. Компанія не несе відповідальність за будь-які помилки, переривання, дефекти і затримки в обробці або передачі даних, несправності в лініях зв’язку чи електропередачі, знищення будь-якого обладнання, чи інших неправомірних дій третіх осіб.

7.6. Компанія не відповідає за відповідність Сайту або його частин, інформації, що розміщена на Сайті, Інформаційних матеріалів очікуванням Користувача та Експерта, безпомилкову та безперебійну роботу Сайту, припинення доступу Експерта та Користувача до Сайту, а також за збереження логіну та паролю Користувача, що забезпечують доступ до Кабінету, з причин, пов’язаних з технічними несправностями апаратного та програмного забезпечення Компанії, і не відшкодовує Експерту та Користувачу будь-які пов’язані із цим збитки.

7.7. При порушенні Користувачем умов цього Договору та/або норм чинного законодавства України, Компанія залишає за собою право обмежити доступ Користувача до Кабінету на тимчасовій основі, а в разі грубого та/або неодноразового (більше двох разів) порушення умов цього Договору відмовити в доступі до Кабінету на постійній основні.

7.8. Компанія не несе відповідальність перед Експертом та/або Користувачем та/або будь-якими третіми особами за будь-які прямі та/або непрямі збитки, включаючи упущену вигоду або втрачені дані, шкоду честі, гідності або діловій репутації, понесені у зв’язку з використанням Сайту, або неможливостями його використання, або несанкціонованого доступу до комунікацій Експерта третіх осіб.

7.9. Компанія не несе відповідальність перед Користувачами або будь-якими третіми особами за зміст і законність Інформаційних матеріалів, якість Експертних послуг, відповідність здійснюваної діяльності з надання Експертних послуг законодавству України, виконання Користувачами оплати Експертних послуг.

8. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

8.1. Сторона не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за цим Договором, якщо таке невиконання або неналежне виконання було спричинене дією обставин непереборної сили, а саме: війни, вторгнення, бунту, повстання, громадського заворушення, пожежі, повені, землетрусу, ембарго, різкого погіршення ситуації на міжнародних фінансових ринках або іншої подібної обставини, що перебуває поза контролем Сторони.

8.2.      Якщо Сторона затримує виконання або не виконує своїх зобов’язань за цим Договором внаслідок дії обставин непереборної сили, то вона повинна надати іншій Стороні протягом 5 (п’яти) робочих днів з моменту, з якого Сторона дізналася або повинна була дізнатися про настання обставин непереборної сили, письмове повідомлення про таку затримку або невиконання разом із викладенням фактів, на підставі яких така Сторона подає своє повідомлення про обставини непереборної сили. Сторона, яка затримує виконання або не виконує свої зобов’язання за цим Договором внаслідок дії обставин непереборної сили, повинна вжити всіх можливих заходів для зменшення впливу обставин непереборної сили.

8.3.      Сторона втрачає право посилатися на дію обставин непереборної сили, якщо вона не вжила всіх можливих запобіжних заходів для уникнення дії обставин непереборної сили та/або не повідомила іншу Сторону про їх настання у вказаний в п. 8.2 термін.

8.4.      Сторона, яка зазнала дії обставини непереборної сили, зобов’язана поновити виконання своїх зобов’язань за цим Договором після закінчення дії обставин непереборної сили, за винятком випадків, коли таке виконання стало неможливим у зв’язку з дією обставин непереборної сили.

8.5.      Настання і припинення дії обставин непереборної сили підтверджується документом, виданим Торгово-промисловою палатою України.

9. ТЕРМІН ДІЇ ТА ЗМІНА УМОВ ОФЕРТИ

9.1. Оферта набуває чинності з моменту опублікування в мережі Інтернет за адресою http://shop.vitaguru.co і діє до моменту відкликання оферти Компанією.

9.2. Компанія залишає за собою право вносити зміни в умови оферти та/або відкликати оферту в будь-який момент на свій власний розсуд. У разі внесення Компанією змін в оферту, такі зміни вступають в силу з моменту опублікування нової редакції оферти в мережі Інтернет за адресою http://shop.vitaguru.co, якщо інший строк набрання чинності змін не визначений додатково при їх публікації. Оферта вважається відкликаною з моменту видалення її публікації в мережі Інтернет за адресою http://shop.vitaguru.co.

9.3. З моменту вступу в силу Договору з внесеними змінами і доповненнями, Договір починає діяти для Сторін в новій редакції.

9.4. У разі незгоди Користувача з внесеними змінами і доповненнями, останній має право розірвати Договір, попередивши по це Компанію за 15 днів до дати розірвання.

9.5. У разі відсутності письмового повідомлення Користувача про розірвання Договору в зв’язку з незгодою з внесеними змінами і доповненнями, Договір вважається чинним для Сторін в новій редакції.

9.6. Укладаючи цей Договір Користувач підтверджує, що йому надана і зрозуміла вся інформація, що стосується надання Послуг та/або придбання Товарів за цим Договором.

10. ТЕРМІН ДІЇ, ЗМІНА І РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

10.1. Договір набуває чинності з моменту акцепту оферти і діє до моменту розірвання Договору.

10.2. Договір вважається автоматично розірваним, в разі якщо Користувач не користується Послугами протягом 12 календарних місяців.

11. ДОДАТКОВІ УМОВИ

11.1. У разі якщо цей Договір укладений від імені неповнолітньої особи її законним представником, цей законний представник в залежності від характеру і змісту зобов’язання виконує зобов’язання, покладені цим договором на Користувача, та/або забезпечує їх виконання неповнолітньою особою, від імені якого він уклав договір.

11.2. Якщо з тих чи інших причин будь-які з умов цього Договору будуть визнані недійсними, це не впливає на дійсність або застосовність інших умов Договору.

12. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

12.1. Користувач і Компанія погоджуються, що всі спори і розбіжності, які можуть виникнути з цього Договору або в зв’язку з ним, будуть вирішуватися шляхом переговорів з обов’язковим дотриманням досудового порядку вирішення спорів. Претензії Користувача відносно наданих Компанією Послуг та/або Товару приймаються до розгляду тільки за умови, якщо вони складені в письмовій формі і спрямовані на поштову адресу Компанії протягом 1 (одного) календарного місяця з дня надання таких Послуг або відмови в його наданні та/або у випадку придбання Товарів – в строк встановлений законодавством України в сфері захисту прав споживачів.

12.2. У разі, якщо згоди не буде досягнуто, всі суперечки з приводу виконання цього Договору вирішуються в судовому порядку відповідно до чинного законодавства України за місцезнаходженням Компанії.

12.3. У разі виникнення суперечок між Користувачем та Експертом, пов’язаних з виконанням/наданням Експертних послуг Користувачу, дані спори вирішуються самостійно між Користувачем та Експертом без залучення Компанії.

12.4. Фінансові спори вирішуються за участю всіх Сторін.

Реквізити Компанії:

ФОП Гамієва Ольга Євгенівна

02160, м.Київ, вулиця Регенераторна, будинок 4, квартира 12-161

ЄДРПОУ/ІПН 2101509948

Рах.№ UA923007110000026005052738450

в Печерській філії ПАТ КБ “ПриватБанк”

МФО 300711

С уважением,
Администрация интернет-портала «
VITAGURU»

Результаты поиска

Запрос поиска